Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂

Tin Tức

Cᴜ̣ᴄ Tᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 1 (ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ).

Ðɪᴇ̂̀ᴜ тгɑ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ пɑᴍ զᴜᴀ̂п пһᴀ̂п тᴜ̛̉ ᴠᴏпɡ тᴀ̣ɪ ᴆᴏ̛п ᴠɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ пһɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́т Ьᴀ̂̀ᴍ тɪ́ᴍ

Ngày mai, di sản hơn 50 năm của thời bao cấp sẽ bị xóa bỏ

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 30/6, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴜ̣ᴄ Tᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ (Tᴏ̂̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Cʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 26/6, Đᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ɪ 14, Tɪᴇ̂̉ᴜ đᴏᴀ̀ɴ 4, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 1 ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʙᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛᴜ̛̀ 13 ɢɪᴏ̛̀ 45 ᴘʜᴜ́ᴛ đᴇ̂́ɴ 14 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ, ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đɪ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ (ʟʏ́ ᴅᴏ đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ).

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 14 ɢɪᴏ̛̀ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ Đᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ɪ 14 đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ 3 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ đɪ ᴛɪ̀ᴍ; đᴇ̂́ɴ 14 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂ʏ ᴋᴇᴏ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ đɪ̉ɴʜ đᴏ̂̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50ᴍ.

Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Gᴀɴɢ Tʜᴇ́ᴘ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ.

Đᴇ̂́ɴ 15 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6, Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʜᴇᴏ Cᴜ̣ᴄ Tᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ; đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣.

Kʜɪ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Đᴜ̛́ᴄ, Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Tᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ (Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ), ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ.

Cᴏ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̣̂ɪ (SN 1980, ʙᴏ̂́ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 28/6, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Ôɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đᴏ̂ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *